מי אנחנו?

הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש הוקמה בסוף שנת 2008 מכוח סעיף 32 בחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה – 1965.

מאז הקמתה ועד היום זאת הוועדה היחידה בארץ הפועלת במתכונת ייחודית לבניית עיר.

בוועדה 16 חברים:

2 נציגי שרת הפנים: יו”ר הוועדה ונציג נוסף

2 נציגי משרד הבינוי והשיכון: מנהלת אגף בכיר תכנון ומנהל מחוז חיפה

4 נציגי הרשות המקומית: ראש המועצה המקומית וסגניתו, מנכ”ל המוע”מ וחבר המוע”מ

חברים נוספים מייצגים את השרים הבאים: הבריאות, התחבורה והבטיחות בדרכים, המשרד להגנת הסביבה, שר הביטחון, נציגת המועצה האזורית מנשה ונציג המועצה המקומית בסמ"ה.

נציג שר המשפטים ונציג הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה- טרם מונו.

הוועדה היא זרוע מיוחדת של ממשלת ישראל, אשר הוסמכה לתכנן ולאשר את כל תהליכי הבנייה בחריש במהירות וביעילות ולפקח עליהם. אנו משתמשים בסמכויות המיוחדות שהוענקו לנו ובכוחות המקצועיים העומדים לרשותנו לתכנון עיר מודרנית ומתקדמת, שתספק לתושביה איכות חיים גבוהה ותשמור על ערכי הטבע בסביבתה ובתוכה.

כדי לממש את חזון הממשלה להקמת העיר ולהתאים את התכנון בעיר לתפיסה זו הכינה הוועדה באמצעות צוות יועצים מקצועי פרוגרמה למבנים ולמוסדות ציבור, והיא אושרה ע"י מליאת הוועדה. הפרוגרמה מכוונת את התכנון של המרחב הציבורי לתפיסה זו. גם התכנון של מבני המגורים, המסחר והתעסוקה חייב להתקשר עם המרחב הציבורי. רק כך תהיה העיר חיה ושוקקת ותאפשר איכות חיים גבוהה לתושבים. לשם כך נדרש שיתוף פעולה מצד המתכננים ומזמיני העבודה, כדי שנוכל לעשות את עבודתנו בצורה הטובה ביותר למען תושבי חריש – הקיימים והעתידיים.

ביום 20 בדצמבר 2015 הגדירה ממשלת ישראל את הקמת העיר החדשה חריש כפרויקט לאומי (החלטה מס’ 870). לשם כך אנו מאיצים את הפיתוח של היישוב ומקדמים תוכניות להשלמת עבודות הפיתוח כדי לאפשר קליטה של אלפי משפחות המתכננות להתחיל חיים חדשים בעיר מודרנית, יפה ואיכותית.

עד 1 במאי 2018 כלל מרחב התכנון 4,348.5 דונם, והוא יועד להקמת 12,500 יחידות דיור עבור יותר מ-56,000 נפשות.

בתאריך זה פורסם ברשומות תיקון למרחב התכנון, ובו התווספו 2,049 דונם לשטח מרחב התכנון.

כיום מרחב התכנון הכולל הוא בשטח של 6,397.5 דונם.

לאור הרחבת מרחב התכנון הוועדה פועלת לעיבוי התוכניות החלות על השטח, תוך זיהוי השטחים המאפשרים זאת והתאמת אופיים למצב האכלוס ולצורכי הרשות המקומית. יחד עם זאת הוועדה, בשיתוף עם משב"ש ועם הרשות המקומית, פועלת לקידום תוכניות על השטחים שנוספו למרחב התכנון.