היטלי השבחה בעיר חריש

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי בתחום תוכנית חריש/1/א אושרו תוכניות מפורטות בגינן ייתכן, בעת מימוש זכויות, חיוב בהיטל השבחה:

1. בשכונות "החורש" ו"אבני החן":

  • תוכנית מס' 307-0412676 – תוספת זכויות לבנייה על הגג, לשם הרחבת יחידות הדיור שבקומות העליונות, עד 60 מ"ר ליח"ד.
  • תוכנית מס' 307-0412684 – תוספת זכויות של עד 25 מ"ר ליח"ד, בבנייה של אגף שלם.

תוכניות אלה נכנסו לתוקף בתאריך 25 במרץ 2017

2. בשכונת הקוטג'ים הוותיקה:

תוכנית מס' 307-0325159 – שינוי זכויות בנייה בשכונת הקוטג'ים הוותיקה.

תוכנית זו נכנסה לתוקף בתאריך 18 במרץ 2016

בעקבות תוכניות אלה ייתכן ויוטל חיוב בהיטל השבחה, בעת מימוש זכויות כהגדרתו בסעיף 1 בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965.

במסמך זה מצורפת טבלה המרכזת את סכומי החיוב בהיטלי השבחה שנעשו לאחרונה (הטבלה מתעדכנת מעת לעת), בטשטוש פרטים מזהים. ניתן להיעזר בה כדי לקבל מושג בדבר שיעורי היטל ההשבחה שנגבו בגין התוכניות הנ"ל. אין בטבלה זו התחייבות מטעם הוועדה או מי מטעמה על סכום היטל ההשבחה. יודגש כי בעת בחינת החבות בהיטל ההשבחה כל בקשה נבחנת לגופה על ידי שמאי.

ניתן לעיין בתוכניות באתר הוועדה.

 טבלה מרכזת ינואר 2020 עד נובמבר 2021


החלטות ועדת ערר

ערר על היטל השבחה - גוש 9071, חלקה 87 - רובין 1, חריש

ערר על היטל השבחה - גוש 9071, חלקה 151 - מרגלית 8, חריש + גוש 9071, חלקה

ערר על היטל השבחה - גוש 9072, חלקה 61 - גפן 58, חריש + גוש 9073, חלקה 66

ערר על שומה מכרעת - גוש 9074, חלקה 140 - אורן 46, חריש