רישוי

 

בקשה לתיק מידע תוגש באמצעות הטופס "בקשה למידע תכנוני" בצירוף 2 עותקים של מפה מצבית עדכנית החתומה ע"י מודד מוסמך. המפה תיערך בקנ"מ 1:250, בהתאם לתקנות בחוק.

בנוסף, יש להגיש בקשה לתיק מידע דרך המערכת המקוונת "רישוי זמין" כתנאי להגשת בקשה להיתר.

תיק המידע יישלח בתוך 30 ימים מיום תשלום האגרה לפי התעריף הקבוע בחוק.

 1. בקשה להיתר במערכת "רישוי זמין" תתקבל רק לאחר קבלת מידע תכנוני דרך המערכת.
 2. נוסף על הגשת הבקשה להיתר דרך המערכת, תיפתח בקשה להיתר ע"י בודק/ת הבקשות להיתר בוועדה לקליטת הבקשה במערכת ניהול הוועדה.
 3. צוות הוועדה יבדוק אם הבקשה עומדת בתנאי הסף:
 • תוכנית הגשה (גרמושקה) חתומה ע"י עורך הבקשה, מתכנן שלד הבניין והמבקש וערוכה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרותיו), התש”ל–1971.
 • הצגת הוכחת בעלות על הקרקע: חוזה פיתוח/חכירה עם רמ”י ו/או הצגת נסחי טאבו מעודכנים.
 • חתימת כל בעלי הקרקע ע"ג הגרמושקה בהתאם לנסחי הטאבו המעודכנים.

במקרים שבהם לא חתמו כל בעלי הקרקע ע"ג הגרמושקה יש לשלוח הודעה לבעלי הזכויות במקרקעין לפי תקנה 36ב בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע”ו–2016 (תקנה 2ב לשעבר).

 • מפת מדידה שתוגש בנפרד, חתומה ע"י המודד בהתאם לתקנות המודדים.
 • צילום תעודת זהות של מבקשי ההיתר.
 • אישור הרשות המקומית, חתום ע"י מהנדס המוע"מ.
 1. תשלום פיקדון – אם הבקשה עומדת בתנאי הסף, יונפק שובר תשלום למקדמה ע"י בודק/ת הבקשות להיתר בסך של כ-20% מתשלום אגרות הבנייה המשוער.

את שובר התשלום לפיקדון יש לשלם בבנק או בבנק הדואר ולהמציא אסמכתת תשלום לוועדה.

במקביל יש להעלות את האסמכתה למערכת "רישוי זמין" לצורך פתיחת הבקשה להיתר ולהשלמת ההגשה במערכת.

 1. בבקשות להיתר הכוללות הקלות/בקשה לשימוש חורג: טרם הדיון בוועדה יתפרסמו ההקלה/ השימוש החורג עפ"י סעיף 149 בחוק. הפרסום יתבצע ע"י הוועדה וע"ח המבקש.
 2. הבקשה תובא לדיון בתום 14 יום מיום הפרסום בעיתונים או מיום שליחת ההודעה לגובלים – האחרון מביניהם- כדי להבטיח את הזמן הקבוע בחוק להגשת התנגדויות.
 1. קבלת מידע תכנוני מלא שניתן על ידי מידען הוועדה באמצעות המערכת המקוונת "רישוי זמין".
 2. בקשה להיתר תוגש באמצעות המערכת המקוונת ובמקביל גם בעותק קשיח אחד למשרדי הוועדה.
 3. בדיקה ראשונית של שלמות הבקשה (עמידה בתנאי סף) ותשלום פיקדון.
 4. דיון בבקשה בישיבת ועדת המשנה או ברשות הרישוי, לפי סוג הבקשה.
 5. השלמת תנאי החלטת הוועדה, כולל האישורים, ההסכמים והתשלומים הנדרשים לצורך הוצאת היתר בנייה. (כאשר מכוני הבקרה ייכנסו לעבודה סדורה, רוב האישורים ייעשו דרכם במרוכז).
 6. מילוי תנאים לצורך קבלת אישור על התחלת העבודה.
 7. מילוי דרישות הוועדה בזמן הבנייה.
 8. הוצאת תעודת גמר / אישור על בנייה התואמת את ההיתר (במקרה של תוספת בנייה).

עפ"י תיקון 101 בחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה–1965, הליך רישוי הבנייה מתחיל בהגשת בקשה למידע תכנוני (תיק מידע להיתר) באמצעות מערכת "רישוי זמין" ע"י עורך הבקשה.

גם הבקשות להיתר מוגשות דרך מערכת זו.

בקשה להיתר התואמת את הוראות התוכניות החלות על השטח נכנסת לדיון ברשות הרישוי המורכבת מיו"ר הוועדה, מהנדסת הוועדה, מזכיר הוועדה ובודק/ת הבקשה להיתר.

בקשה להיתר הכוללת הקלה ו/או שימוש חורג טעונה פרסום, לאחר תקופת המתנה של 14 ימים, אם לא הוגשו התנגדויות, היא מובאת לאישור ועדת המשנה, המורכבת מחלק מחברי מליאת הוועדה.

עפ"י החוק, הפרסום מתבצע ע"י הוועדה על חשבון המבקש.

עפ"י החוק, על בקשה להיתר הכוללת הקלה ו / או שימוש חורג נשלחות הודעות לגובלים בחלקה/במגרש.

לגובלים ניתנת הזכות להגיש התנגדות מנומקת להקלה ו/או לשימוש החורג לפי הפירוט הבא:

התנגדויות יתקבלו במשך 14 ימים מיום הפרסום בעיתונים או מיום קבלת ההודעה – המאוחר מביניהם.

ההתנגדות המנומקת תוגש באמצעות אתר הוועדה בלבד.

הסבר להגשת התנגדויות באתר.

לידיעת המתנגד, העתק מההתנגדות יישלח למבקש הבקשה להיתר כדי שיוכל להכין תגובה להתנגדות.

ההתנגדות לבקשה תובא לדיון להחלטת ועדת המשנה. הצדדים יזומנו לטעון את טענותיהם בפני הוועדה.

ניתן להגיש ערר על החלטות הוועדה בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה:

 1. ערר על החלטות לעניין תוכניות והיטלי השבחה יש להגיש לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית.
 2. ערר על החלטות לעניין בקשות להיתרי בנייה יש להגיש לוועדת ערר המחוזית חיפה.

החלטת הוועדה תישלח בדואר רשום או בדוא"ל אל הצדדים. כמו כן פרוטוקול הוועדה יהיה זמין באתר האינטרנט של הוועדה.