הנחיות מרחביות

הנחיות מרחביות הן רובד נוסף, חדש, במערכת התכנון. הן כפופות לכל קביעה שנקבעה בחוק, בתקנות ובתוכניות סטטוטוריות, אך הן גוברות על שיקול דעת מהנדס הוועדה לתכנון ולבנייה ועל הוראות הרשות המקומית.

תפקידן העיקרי של ההנחיות הוא להבטיח שקיפות וודאות, ולמנוע מצב שבו מגיש הבקשה לפטור יחרוג מכללים תכנוניים שיוחדו למרחב התכנון.

הנחיות מרחביות יאפשרו לכוון את הבנייה ואת הבנייה הפטורה מהיתר לאופי היישוב, השכונה או הרחוב. קבלת פטור מהיתר כפופה לעמידה בהנחיות המרחביות או בתנאים שקבעה הוועדה, וכל בנייה אחרת, גם אם תהיה תואמת לחוק ולתקנות – תיחשב לעבירת בנייה.

הנחיות מרחביות לפטור מהיתר:

בתיקון 101 בחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה – 1965 נקבעה בין השאר רשימת עבודות בנייה אשר אפשר לבצע בלי להגיש בקשה להיתר בנייה. להלן: עבודות פטורות מהיתר.

חשוב להדגיש כי הבנייה במסגרת הפטור כפופה ל –

 • חוק התכנון והבנייה
 • תוכניות בניין עיר החלות במקרקעין
 • הנחיות מרחביות שיינתנו ע”י הוועדה המיוחדת לתו”ב – חריש
 • חובת הגשת דיווח ותצהירים לוועדה המיוחדת לתו”ב – חריש

הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים:
 //bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx
או באמצעות טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר.
את הטופס חתום וסרוק ניתן לשלוח לכתובת המייל guy@harishpl.org :

כל ועדה מחויבת לפרסם הוראות לקבלת פטור מהיתר במרחב התכנון שלה.

תיקון 101 קובע גם שיש לפרסם לכל יישוב הנחיות מרחביות.

בלינקים למטה תוכלו להוריד את ההנחיות המרחביות של חריש. הנחיות אלה הן מחייבות ומהוות מידע משלים לתוכניות בניין העיר החלות במקום.

לקריאה נוספת מומלץ לקרוא באתר “שער המידע לתכנון לבנייה” בכתובת:

//bonim.pnim.gov.il/Pages/homepage.aspx

לתשומת לב כל התושבים:

 1. פטור מהיתר מהווה פטור מהפרוצדורה של הוצאת היתר בנייה בלבד ואינו בא במקום כל דין אחר. רק אם חלה במקום תוכנית המאפשרת את הקמת הפריטים הפטורים מהיתר ניתן לבנות בפטור מהיתר.
 2. העבודות והשימושים בפטור מהיתר יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות; בעל זכות במקרקעין הוא בעל זכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין (שכירות ארוכת טווח, בעלות, חכירה, זיקת הנאה, זכות קדימה, משכנתה) בעל זכות לגבי המקרקעין הוא מי שיש לו זכות חוזית ביחס לזכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין, אך זכותו טרם נרשמה, מסיבות שונות. בשני המקרים על הזכות להיות כזו המאפשרת ביצוע העבודות.
 3. אין במתן הפטור מקבלת היתר כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לחוק, לתקנות, לתוכנית או להנחיות המרחביות או לתנאים ולסייגים לעבודות ולשימושים שפורסמו באתר הוועדה. כמו כן, אם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם של רכיבי הבניין הפטורים מהיתר, על העבודה או השימוש להיות תואמים את הוראותיו.
 4. יש להשיג את חתימות השותפים לנכס כמו בהליך הרגיל.
 5. יש לשים לב שחלק מן העבודות מצריכות מילוי טפסים והגשת הצהרות וחלקן אף מצריכות הליך מקוצר בדיעבד.
 6. על העבודות להתבצע באופן שתובטח יציבות המבנה או המתקן ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו.
 7. בכל עניין הקשור לתכנון ולבנייה עדיף לפנות מבעוד מועד אל הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש. מומלץ לפנות ולברר בכדי למנוע טעות שתגרום נזק, עוגמת נפש או תהווה עבירת בנייה.

קישורים להנחיות המרחביות החלות בחריש:

הנחיות מרחביות מעודכנות שאושרו בוועדה ב- 28.9.2017 (תחילת 30 ימים להתנגדויות):

הנחיות מרחביות לעבודות הפטורות מהיתר בנייה לשכונות “הצפונית”, “הפרסה” ו”המגף” שאושרו בוועדה ב-26 באוקטובר 2017 – קישור לקובץ

# מדיניות הוועדה להקמת בריכות שחייה פרטיות בחריש שאושרה ב-21 ביוני 2018 – קישור לקובץ