הנחיות מרחביות לעבודות בנייה

אחד הנושאים שתיקון 101 בחוק עוסק בהם הוא הנחיות מרחביות. בכל ועדת תכנון ייכתבו הנחיות מרחביות לצורך הגדרות לתכנון, לבנייה ולפיתוח, המשקפות תפיסה תכנונית, עירונית ולטווח ארוך. תפקידיהן העיקריים של ההנחיות המרחביות הם להבטיח שקיפות וודאות ולמנוע השפעות כאלה ואחרות של אנשים בעלי תפקיד.

ההנחיות המרחביות אמורות להתייחס ליישוב שלם, לכל שכונה, לכל תוכנית ולכל רחוב בהתאם לראייה המרחבית של הוועדה. ההנחיות מאפשרות לכוון את הבנייה ואת הבנייה הפטורה מהיתר לאופי היישוב, השכונה והרחוב.

מסמך זה לא יחרוג מחוק התכנון והבנייה, מתקנות החוק ומהוראות התוכניות החלות על השטח. כמו כן מסמך זה גובר על שיקול הדעת של מהנדס הוועדה ועל הוראות הרשות המקומית. קבלת פטור מהיתר בנייה וכן כל בנייה אחרת כפופות לעמידה בהנחיות המרחביות או לתנאים שקבעה הוועדה, וכל סטייה מאלה – תיחשב לעבירת בנייה.

קובץ הנחיות מרחביות הוא מסמך סטטוטורי, והוא מובא לאישור הוועדה. לאחר אישורו הוא מתפרסם באתר הוועדה ובעיתונות, וניתן להתנגד לכתוב בו בתוך 30 יום מהפרסום המאוחר מביניהם. אם לא הוגשה התנגדות או שההתנגדות לא התקבלה בוועדה – הוא מקבל תוקף עד לתיקונו או עד לשינויו בוועדה (אז יש לפרסם מחדש). ממסמך זה לא ניתן לקבל הקלות.

חשוב להדגיש כי גם בנייה בהיתר וגם עבודות הפטורות מהיתר בנייה מחויבות ל: (עפ”י המדרג שלהלן)

  1. חוק
  2. תקנות בחוק
  3. תוכניות החלות על השטח
  4. הנחיות מרחביות

קישורים להנחיות מרחביות:

הנחיות מרחביות לבנייה חריש/1/א שכונה צפונית ושכונת “הפרסה”

הנחיות מרחביות לבנייה חריש/1/ב שכונת “המגף”

הנחיות מרחביות חריש/2/א שכונת “אור המזרח”