Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

תושבים יקרים שלום רב,

סעיף 27 (א) בחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה – 1965 קובע כך:

“מתפקידה של הוועדה המקומית וכל רשות מקומית במרחב התכנון הכולל תחום של יותר מרשות מקומית אחת להבטיח את קיומן של הוראות חוק זה וכל תקנה על פיו.”

לבנייה הבלתי-חוקית יש השפעות שליליות רבות על איכות חייהם של התושבים, כגון פגיעה בפיתוח היישוב, הרחבת תוכניות מתאר, פגיעה בתשתיות (כבישים, מדרכות), בשטחים למבני ציבור, שטחים פתוחים ופארקים.

אכיפה יעילה תבטיח איכות חיים גבוהה לתושבים. לפיכך, יש חשיבות רבה לאכיפת חוקי התכנון והבנייה בכלל ולאכיפה מוגברת כנגד עברייני בנייה תוך התמקדות בפלישות במרחב הציבורי בפרט. יעילות האכיפה וההרתעה שבה מחייבים אותנו לפעולה נמרצת כדי לבלום את הבנייה המבוצעת שלא כדין ולהסרתה מיד לאחר גילוי העבירה.

ההגנה על דיני התכנון והבנייה בישראל היא חובה ציבורית החלה על כלל האוכלוסייה. היא בעלת חשיבות ממדרגה ראשונה בעיצוב פני הסביבה והחיים, והיא אינטרס ציבורי ארוך טווח של החברה והאדם.

הגופים שאליהם ניתן להגיש תלונות כנגד בנייה בלתי-חוקית ובכך להיות שותף לעשייה:

הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש, היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה במשרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל.

לנוחיותכם, פירוט והסבר קצר לנושאים רלוונטיים:

תיאור תהליך הרישוי

 • מידע תכנוני מלא שניתן על ידי מידען הוועדה במערכת רישוי זמין.
 • בדיקה ראשונית של שלמות הבקשה ותשלום פיקדון.
 • בקשה המוגשת במקביל דרך המערכת המקוונת – מערכת רישוי זמין ובעותק קשיח אחד למשרדי הוועדה.
 • ציין מספר תוכנית החלה במקום, תרשים סביבה – קטע מתוכנית מפורטת עם סימון המגרש באדום, מילוי טבלת שטחים מותרים ע”פ הוראות התוכנית.
 • הצגת הוכחת בעלות על הקרקע: נסח טאבו + חתימת אחד מבעלי הקרקע בגרמושקה, או חוזה חכירה/חוזה פיתוח עם מנהל מקרקעי ישראל.
 • מפת מדידה תוגש בנפרד, חתומה ע”י מודד מוסמך, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה, עדכנית לחצי השנה האחרונה, ואף היא תיכלל כצרופה במערכת המקוונת.
 • צילום תעודת זהות של מבקשי ההיתר.
 • תשלום פיקדון, כ-20% מסך אגרת הבנייה הסופית.

מסלולי רישוי

בקשות להיתר התואמות את הוראות התוכניות החלות על המגרש/חלקה אינן טעונות אישור מליאת הוועדה המיוחדת ונכנסות לדיון ברשות הרישוי, הרכב מצומצם של יו”ר הוועדה, מהנדסת הוועדה, מזכיר הוועדה ובודק הבקשה להיתר.

לפני התחלת ההליך לרישוי הבנייה יש צורך להגיש בקשה למידע תכנוני (מידע להיתר) דרך מערכת רישוי זמין עפ”י דרישות תיקון 101 בחוק התכנון והבנייה התשכ”ה – 1965.

בקשות להיתר מוגשות במערכת רישוי זמין, עפ”י דרישות תיקון 101 בחוק התכנון והבנייה התשכ”ה – 1965.

בקשות להיתר הכוללות הקלה או שימוש חורג טעונות פרסום ולאחר תקופת הפרסום מובאות לאישור מליאת הוועדה.

נוהל פרסום הקלה/שימוש חורג

פרסום על פי חוק מתבצע ע”י הוועדה על חשבון המבקש. הפרסום יבוצע באמצעות:

 • שלושה עיתונים – יומי, נפוץ, מקומון. יש להציג בוועדה את קטעי הפרסום בעיתונות.
 • תליית מודעה ע”ג לוח מודעות מרכזי ביישוב.
 • תליית מודעה בקדמת המגרש במקום בולט כלפי הרחוב. נדרש לצלם בעת תליית המודעה ובסיום תקופת הפרסום (14 יום) ולהציג התמונות בוועדה.
 • חתימת שכנים לפי דרישת הוועדה, ע”ג תוכנית הבקשה.

יש להעביר לוועדה המיוחדת תצהיר חתום בדבר ביצוע פרסום בהתאם להנחיות – בקשה להקלה/שימוש חורג הכולל את כל המסמכים הנלווים ותמונות של המודעות התלויות

הגשת התנגדות לבקשה להקלה או לשימוש חורג

ככל שמוגשת התנגדות לבקשה להיתר בעקבות פרסום להקלה ו/או שימוש חורג, להלן הנוהל להגשת ההתנגדות:

המבקש להגיש התנגדות לבקשה להיתר בנייה שהוגשה ו/או פורסמה, יגיש התנגדות תכנונית מנומקת בכתב (אין צורך בטופס מיוחד) לוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה.

בפנייתך נא פרט את מספר הבקשה, כתובת הנכס, הטענות והסיבות להתנגדות.

יש להקפיד לציין כתובת מדויקת למשלוח, דוא”ל וטלפון.

הגשת התנגדות וקליטתה

התנגדויות יתקבלו במשך 14 יום מיום פרסום ההודעה.

ניתן להגיש את ההתנגדות באמצעות דואר, פקס או מסירה ידנית לבודקי התוכניות במחלקה לרישוי בנייה.

ההתנגדות תיקלט ותשובה תישלח למתנגד בדואר וכן בדוא”ל אם יימצאו הפרטים במכתב ההתנגדות.

לידיעת המתנגד, מבקש ההיתר יוכל לקבל עותק מההתנגדות על מנת להכין תגובה לוועדה.

דיון בהתנגדויות

ההתנגדות לבקשה מובאת להחלטת ועדת המשנה. הצדדים יוזמנו לטעון טענותיהם בפני הוועדה.

החלטת הוועדה וערר

הודעה על החלטת הוועדה תישלח בדואר רשום אל הצדדים. כמו כן פרוטוקול הוועדה יהיה זמין באתר האינטרנט.

לפי החלטת שר האוצר ושר הבינוי והשיכון, ערר על החלטת הוועדה יש להגיש אל ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית בכתובת:

Arr@iplan.gov.il

היטל השבחה

היטל המשולם עבור עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. שיעור ההיטל הנו מחצית משווי ההשבחה כפי שחושבה ע”י שמאי.

היטל השבחה משולם לוועדה בעת מימוש זכויות:

 1. רישום/ חידוש חוזה חכירה/ העברת זכויות בנכס בעקבות קנייה או מכירה.
 2. היתר בנייה: בקשת הקלה/שימוש חורג.

תשלום היטל השבחה הינו תנאי למתן אישור לטאבו, גם אם הזכויות טרם נוצלו. החבות בהיטל השבחה חלה על הבעלים או החוכר לדורות.

קביעת גובה היטל השבחה (שומה)

גובה היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המיוחדת לתו”ב – חריש המעריך את הנכס. גובה ההיטל מחושב על פי מצב תכנוני, פיזי ומשפטי של הנכס.

– כאשר מדובר בהשבחת נכס מכוח תוכנית חדשה – תיקבע השומה למצב התכנוני החדש ליום אישור התוכנית וביחס למצב התכנוני הקודם.

– כאשר מדובר בשימוש חורג ו/או הקלה – ייקבע גובה ההשבחה ע”י שמאי מקרקעין ליום אישור השימוש החורג ו/או ההקלה ותתייחס לעליית שווי המקרקעין.

בנושאים שמאיים ומשפטיים – הנישום רשאי לפנות לשמאי מכריע.

השגה וערר על השומה

ניתן לערור על שומת היטל ההשבחה בתוך 45 ימים מהמועד שבו נתקבלה השומה אצל הנישום. ערר על גובה השומה יוגש ליו”ר מועצת שמאי המקרקעין בבקשה למינוי שמאי מכריע.  ערר על עצם השומה יוגש לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה. בעת הגשת ערר על שומת היטל ההשבחה ניתן לשלם מחצית מסכום היטל ההשבחה ולהמציא ערבות בנקאית לחצי שנה על היתרה כתנאי לקבלת היתר בנייה או לקבלת אישור לטאבו. במקביל יימשך הליך בירור השומה.

מועד תשלום היטל ההשבחה

מועד תשלום היטל ההשבחה יהיה בעת מימוש הזכויות הבאות:

 • העברת זכויות במקרקעין הטעונה רישום.
 • מתן היתר בנייה המסתמך על תוכנית משביחה.
 • אישור הקלה או שימוש חורג.
 • שימוש בפועל במקרקעין בהתאם לתכונית משביחה.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.