מתפקידה של הוועדה להיות שותפה לתכנון העיר חריש, יחד עם משב”ש ועם המועצה המקומית, ולאשר את התכנון תוך כדי מחשבה וראייה קדימה.

תפקיד הוועדה הוא לאשר לא רק את התכנון, אלא גם את הבנייה, תוך בדיקת תוכניות בינוי ובקשות להיתר והוצאת היתרי בנייה לכל מבנה ולכל בנייה שהיא, כפי שהוגדר בחוק התכנון והבנייה.

חוק התכנון והבנייה מגדיר תהליכים גם בתכנון וגם ברישוי בנייה.

תיקון 101 בחוק קבע הפרדה בין בנייה שעליה חלה חובה להוציא היתר בנייה ובין עבודת בנייה הפטורה מהגשת בקשה להיתר בנייה. תיקון 101 נכנס לתוקף בשלבים, ונושא הרישוי הזמין נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2016. עפ”י תיקון זה, בקשות להיתר בנייה מוגשות דרך מערכת ממוחשבת ארצית (“רישוי זמין”) ע”י בעל מקצוע – אדריכל, מהנדס מבנים, הנדסאי אדריכלות, הנדסאי בניין.

תיקון 101 בחוק התכנון והבנייה, בא להסדיר את הנושא מבחינת הזמנים, תוך קביעת מספר ימים לכל שלב.

היתר הבנייה שהוצא על הבקשה הוא חוזה בין המבקש ובין הוועדה, המגדיר מה ואיך ייבנה המבנה/התוספת למבנה הקיים.

במקרה של סטייה מהיתר הבנייה, על המבקש להגיש תוכנית שינויים הכוללת את השינויים המבוקשים.

חלק חשוב מתפקידה של הוועדה הוא לשמור על חוקיות הבנייה – גם על הבנייה שחלה עליה חובת הוצאת היתר בנייה וגם על עבודות הפטורות מהוצאת היתר הבנייה. לבנייה הבלתי חוקית קיימות השפעות שליליות רבות על איכות חייהם של התושבים, כגון פגיעה בפיתוח היישוב, בתשתיות (כבישים, מדרכות, ביוב וניקוז ועוד), בשטחים למבני ציבור ובשטחים פתוחים (גינות ופארקים), בנראות העיר ובשווי הנכסים.

יש חשיבות רבה לאכיפת חוקי התכנון והבנייה בכלל ולאכיפה מוגברת כנגד עברייני בנייה, תוך התמקדות בפלישות למרחב הציבורי בפרט. יעילות האכיפה, וההרתעה שבה, מחייבים אותנו, יחד עם התושבים, לפעולה נמרצת כדי לבלום את הבנייה המבוצעת שלא כדין ולהסרתה מיד לאחר גילוי העבירה. אכיפה יעילה תבטיח איכות חיים גבוהה לתושבים.

ההגנה על דיני התכנון והבנייה בישראל היא חובה ציבורית החלה על כלל האוכלוסייה. היא בעלת חשיבות ממדרגה ראשונה בעיצוב פני הסביבה והחיים, והיא אינטרס ציבורי ארוך טווח של החברה והאדם.

הגופים שאליהם ניתן להגיש תלונות כנגד בנייה בלתי חוקית ובכך להיות שותף לעשייה: הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש, היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה במשרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל.

נסח טאבו

המידע על בעלי הזכויות הרשומים בפנקסי המקרקעין מרוכז במסמך המכונה נסח רישום (“נסח טאבו”), הכולל את תיאור המקרקעין, בעלי הזכויות ומהות זכויותיהם, וכן שעבודים ופעולות הרשומים במקרקעין, במידה וישנם.

את הנסח ניתן להפיק באופן מקוון ולקבל נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת ומאובטחת, בקישור הבא: https://ecom.gov.il/counter/alternative/tabuNesach/Homepage.aspx?counter=10&catalog=1&category=tabuNesach&Language=he

תיאור תהליכי רישוי (הוצאת היתר בנייה) 

רישוי בנייה ב-5 צעדים – מנהל התכנון

בחוק הוגדר הליך מסודר להוצאת היתר בנייה על עבודות עליהן חלה החובה להגיש בקשה להיתר. הבקשה להיתר מוגשת לוועדה ע”י בעל מקצוע (אדריכל, מהנדס מבנים, הנדסאי אדריכלות, הנדסאי בניין).

 • טרם הגשת הבקשה להיתר, יש להגיש בקשה לקבלת תיק מידע, גם היא תוגש דרך המערכת הממוחשבת ע”י בעל מקצוע (ראה מעלה).

חשוב לציין כי ניתן להגיש בקשה למידע תכנוני או אחר, ללא תלות בהגשת בקשה להיתר בנייה.

 • לאחר קבלת תיק המידע, בעל המקצוע מגיש בקשה להיתר בנייה.

בשלב זה, נדרש תשלום פיקדון בגובה של כ-20% מסך גובה האגרה.

 • הבקשה נבדקת ע”י צוות מחלקת הרישוי בוועדה.
 • תוצאות הבדיקה מביאות לשני מצבים:
  • במידה ויש טעויות רבות ו/או גדולות – הבקשה מוחזרת לתיקון.
  • במידה והתיקונים הנדרשים הם תיקונים קלים, והבקשה תואמת את הוראות התוכניות החלות על השטח – הבקשה תובא לדיון בישיבת רשות הרישוי.

במקרה של הקלות או שימוש חורג – טרם הדיון בבקשה בוועדה יפורסמו ההקלות/השימוש החורג ע”י הוועדה ועל חשבון מבקש הבקשה, זאת עפ”י חוק התכנון והבנייה.

 • נוהל פרסום הקלות/שימוש חורג:
  • הוועדה מפרסמת את ההקלות/השימוש החורג ב-3 עיתונים נפוצים.
  • ההודעה על ההקלה/השימוש החורג נשלחת לכל הגובלים בחלקה.
  • תליית ההודעה בכניסה למגרש/לחלקה עליו מוגשת הבקשה.
 • הגשת התנגדות וקליטתה: עפ”י החוק, לבקשה הכוללת הקלה/שימוש חורג ניתן להגיש התנגדות בתוך 14 ימים מהפרסום בעיתונות או מקבלת ההודעה, המאוחר מביניהם.

את ההתנגדות ניתן להגיש בכתב למחלקת הרישוי באמצעות דואר, פקס או מסירה ידנית.

 • דיון בהתנגדות: ההתנגדות לבקשה תובא לדיון בוועדת המשנה. הצדדים יוזמנו לדיון.
 • החלטת הוועדה:
  • הודעה על החלטת הוועדה תישלח למבקש הבקשה, לעורך הבקשה ולמתכנן השלד (מהנדס מבנים).
  • במקרה של הקלות//שימוש חורג, ההחלטה תישלח לצדדים בדואר רשום.
  • בנוסף, פרוטוקול הישיבה יהיה זמין באתר הוועדה.
  • ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה לוועדת הערר במועצה הארצית תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה בכתובת: Arr@iplan.gov.il.
 • היטל השבחה:
  • כל הקלה או שימוש חורג אמורים להשביח את המקרקעין, ולכן כל בקשה שפורסמה עליה הקלה/שימוש חורג ואושרה – מועברת לבדיקת שמאי הוועדה לצורך חישוב שומה, ולפי שומה זו ייגבה היטל השבחה (50% מגובה השומה).

במידה ובמקום עליו מוגשת הבקשה חלה תוכנית שמגדילה את זכויות הבנייה ולכן משביחה את המקרקעין, היא תהיה חלק ממרכיבי השומה.

 • בעת העברת זכויות מבעל נכס אחד (מוכר) לבעל נכס אחר (קונה) – שמאי הוועדה בודק את הנכס מתאריך הקנייה עד לתאריך המכירה של אותו בעל הנכס (המוכר), ובמקרה ובתקופה זו אושרו תוכניות שהשביחו את המקרקעין הוא יערוך שומה. אישור של הוועדה להעברת זכויות בעלות יהיה כפוף לתשלום של היטל ההשבחה כפי שייקבע ע”י שמאי הוועדה ולאישור ממחלקת הגבייה של המועצה המקומית על היעדר חובות.
 • על גובה היטל ההשבחה ניתן לערער אצל שמאי מכריע או בוועדת ערר של המועצה הארצית, תוך 45 ימים.
 • מועד תשלום היטל ההשבחה יהיה במקרים הבאים:
  • העברת זכויות במקרקעין הטעונה רישום.
  • מתן היתר בנייה המסתמך על תוכנית משביחה.
  • שימוש בפועל במקרקעין בהתאם לתוכנית משביחה.
  • אישור הקלה או שימוש חורג.
 • לאחר השלמת דרישות הוועדה, כולל כל התשלומים הנדרשים (היטל השבחה במקרה הצורך ואגרת בנייה), הוועדה מנפיקה היתר בנייה.