הנחיות מרחביות לעבודות הפטורות מהיתר בנייה:

תיקון 101 בחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה – 1965 קבע הפרדה בין בנייה שחלה עליה חובה להוציא היתר בנייה ובין עבודות בנייה הפטורות מהגשת בקשה להיתר בנייה.

הפרדה זו ניתנת לטובת האזרחים וגם לטובת עובדי מוסדות התכנון כדי להקל על הצדדים ולקצר את לוחות הזמנים שכרוכים בתהליך הרישוי.

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים: http://archive.bonim.pnim.gov.il/pages/interactivehouse.aspx

תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר:

א. פטור מהיתר אינו פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לכל ההוראות שנקבעו בחוק, בתקנות, בתוכניות החלות על השטח ובהוראות שנקבעו בהנחיות המרחביות לעבודות הפטורות מהיתר בנייה. הפטור הוא רק מהצורך לבקש היתר לשם ביצוע העבודות הללו.

מי שמתכוון לבצע עבודות הפטורות מהיתר נדרש לברר קודם בוועדה מהן ההוראות החלות על עבודה זו.

ב. העבודות יבוצעו על ידי בעל הזכויות בקרקע (בעל רשום או חוכר) או על ידי מי שמונה לשם כך על ידי בעל הזכויות. פטור מהיתר אינו מייתר את הצורך בהסכמת בעלי העניין האחרים במקרקעין בהם מתבצעת העבודה, אם יש כאלה, מקום בו ההסכמה נדרשת עפ”י דין.

ג. יש לוודא שהעבודות לא מסכנות את מי שמשתמש במבנה/במתקן שנבנה בפטור ואת מי שנמצא בסביבה. ביצוע עבודה הפטורה מהיתר אינו פוטר את מבצע העבודה מאחריות מלאה בפני החוק לגבי מעשיו.

ד. פרטי בניין ומבנים קטנים פטורים מהיתר אם הם עומדים בכללים הבאים:

  1. פשוטים מבחינה הנדסית.
  2. אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש.
  3. השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אופיין ומאפייניהן, מעטה.
  4. הם לא פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו.

הפטור הוא מהוצאת היתר בלבד. כל יתר הדינים חלים על הבעלים ועל מבצע העבודה.

  1. הפטור מהיתר לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקים, המבצע או המשתמש, לפי העניין.
  2. הפטור מהיתר לא יגרע מחובה לפי כל דין של בעל מקרקעין או מחזיק בהם, כלפי בעלים או מחזיקים אחרים במקרקעין אלו.

הפטור לא חל במקומות אלה:

  1. בתחומו של מתקן ביטחוני ושטחים ביטחוניים נוספים.
  2. בתחום מגרש, אתר,מתחם או בניין המיועדים לשימור.

העבודה הפטורה מהיתר חייבת להיות תואמת לחוק, לתקנות, להוראות התוכניות החלות במקרקעין, להנחיות המרחביות, ובמקרים מסוימים גם להיתר הבנייה.

על כל עבודה הפטורה מהיתר יש לדווח לוועדה באמצעות טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר. חלק מהעבודות דורשות אישור מהנדס מבנים בדבר יציבות המבנה, וגם אותו יש לצרף לבקשה.
את הטופס חתום וסרוק ניתן לשלוח לכתובת המייל guy@harishpl.org.

קישורים להנחיות המרחביות החלות בחריש:

הנחיות מרחביות לעבודות הפטורות מהיתר בנייה לשכונות “הצפונית”, “הפרסה” ו”המגף” שאושרו בוועדה ב-26 באוקטובר 2017 – קישור לקובץ

# מדיניות הוועדה להקמת בריכות שחייה פרטיות בחריש שאושרה ב-21 ביוני 2018 – קישור לקובץ