תיאור תהליך הרישוי

 1. קבלת מידע תכנוני מלא שניתן על ידי מידען הוועדה ממערכת רישוי זמין.
 2. בקשה להיתר מוגשת דרך המערכת המקוונת (מערכת “רישוי זמין”) ובמקביל גם בעותק קשיח אחד למשרדי הוועדה.
 3. בדיקה ראשונית של שלמות הבקשה (עמידה בתנאי סף) ותשלום פיקדון.
 4. הבקשה נדונה בישיבת ועדת משנה או רשות הרישוי, לפי סוג הבקשה.
 5. השלמת תנאי החלטת הוועדה, כולל האישורים, ההסכמים והתשלומים הנדרשים לצורך הוצאת היתר בנייה. (כאשר מכוני הבקרה ייכנסו לעבודה סדורה, כל האישורים ייעשו דרכם במרוכז.)
 6. מילוי תנאים לצורך קבלת אישור תחילת העבודה.
 7. מילוי דרישות הוועדה בזמן הבנייה.
 8. הוצאת תעודת גמר.

 

מסלולי רישוי

הליך רישוי בנייה מתחיל בהגשת בקשה למידע תכנוני (תיק מידע להיתר) דרך מערכת “רישוי זמין” ע”י עורך הבקשה, עפ”י תיקון 101 בחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה – 1965.

עפ”י תיקון 101 בחוק, גם בקשות להיתר מוגשות דרך מערכת “רישוי זמין”.

בקשה להיתר התואמת את הוראות התוכניות החלות על המגרש/החלקה אינן טעונות אישור של מליאת הוועדה המיוחדת ונכנסות לדיון ברשות הרישוי (הרכב מצומצם של יו”ר הוועדה, מהנדסת הוועדה, מזכיר הוועדה ובודק הבקשה להיתר).

בקשות להיתר הכוללות הקלה או שימוש חורג טעונות פרסום, ולאחר תקופת הפרסום מובאות לאישור ועדת המשנה, המורכבת מחברי מליאת הוועדה.

 

נוהל פרסום הקלה / שימוש חורג

פרסום על פי החוק מתבצע ע”י הוועדה על חשבון המבקש.

התנגדויות

הגשת התנגדות לבקשה להקלה או לשימוש חורג

ככל שמוגשת התנגדות לבקשה להיתר בעקבות פרסום להקלה ו/או שימוש חורג, להלן הנוהל להגשת ההתנגדות:

מי שמתנגד לבקשה להיתר בנייה שפורסמה, יגיש התנגדות מנומקת בכתב (אין צורך בטופס מיוחד) לוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה.

בפנייה יש לפרט את מספר הבקשה, את כתובת הנכס, את הטענות ואת הסיבות להתנגדות.

יש להקפיד לציין כתובת מדויקת למשלוח דואר, כתובת דוא”ל וטלפון.

הגשת התנגדות וקליטתה

התנגדויות יתקבלו במשך 14 ימים מיום הפרסום בעיתונים או מיום קבלת ההודעה – המאוחר מביניהם.

ניתן להגיש את ההתנגדות באמצעות דואר, פקס או מסירה ידנית לבודקי התוכניות במחלקה לרישוי בנייה.

לידיעת המתנגד, מבקש ההיתר יוכל לקבל עותק מההתנגדות כדי שיוכל להכין תגובה להתנגדות.

דיון בהתנגדויות

ההתנגדות לבקשה תובא להחלטת ועדת המשנה. הצדדים יוזמנו לטעון את טענותיהם בפני הוועדה.

החלטת הוועדה והגשת ערר

הודעה על החלטת הוועדה תישלח בדואר רשום אל הצדדים. כמו כן פרוטוקול הוועדה יהיה זמין באתר האינטרנט של הוועדה.

ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה אל ועדת הערר במועצה הארצית בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.

 

הנחיות להגשת מפת מדידה עבור תיק מידע להיתר

המפה תיערך בקנה מידה 1:250.

המפה תהיה מבוססת על מדידה שנערכה עד שישה חודשים לפני מועד הגשתה.

המפה תוגש ב-2 עותקים החתומים ע”י מודד מוסמך.

מדידת הגבהים תהיה מבוססת על רשת S.P.G – ציון הנקודה וגובהה.

המפה תיערך על בסיס רשת קואורדינטות ארצית חדשה.

יש לציין את שטח החלקה וגבולותיה, גושים וחלקות על מספריהם, כולל ציון שם המחוז (חיפה) והנפה (חדרה), שם בעלי הנכס וכתובת הנכס.

יש לסמן על גבי המפה:

 • א. דרכים הגובלות בנכס ומפלסיהן.
 • ב. מרחקים קיימים בין המבנים לגבולות הנכס.
 • ג. זכות הדרך ורוחבה.
 • ד. במידה וקיימת הפקעה עפ”י תוכנית, יש לסמנה כולל צירוף טבלת שטחים.
 • ה. מבנים הנמצאים במרחק של עד 10 מ’ מגבולות החלקה.
 • ו. על כל מפה חייב להופיע המצב הקיים בכל החלקות הגובלות בכל הנוגע לגובה של המבנים הקיימים, מפלסי הקרקע וגובה הגדרות בסמוך לחלקה עבורה מבוקש המידע.
 • ז. כל בניין, גדר, אבן שפה, עמודי חשמל, עמודי טלפון, עץ, צמחייה, שוחה וכל עצם הנמצא בנכס או בדרכים הגובלות.
 • ח. שולי גבולות החלקות הנמצאות מעבר לדרכים הגובלות של הנכס.
 • ט. חץ הצפון.
 • י. תרשים סביבה על רקע מפת גוש עדכני הכולל סימון רחובות גובלים ושמותיהם וסימון תחום הבקשה באופן ברור.
 • יא. הסימון יכלול כל שוחה הנמצאת בכביש או במדרכה הסמוכה לחלקה במרחק של עד 10.0 מ’ ממנה, את מערכת הביוב המרכזית, את מערכת הביוב הפרטית בחלקה, לרבות סימון שיפועים וכיווני זרימה, גבהי שוחות ועומקים (TL,IL) בורות ניקוז וחלחול. מיקום שעון המים הראשי והדירתי, קווי הצנרת של אספקת המים ומערכת הביוב, קוטרי הצינורות ומפלסיהם.
 • יב. אין לסמן חלוקה פנימית של המגרש, אלא אם כן היא מבוססת על חלוקה למגרשים עפ”י תוכנית מאושרת, או על תצ”ר מאושר ע”י הוועדה המיוחדת. במקרים אלו, יש לציין במפה הערה בהתאם.
 • יג. על המודד לסמן עצים בחלקה עפ”י תיקון 89 בחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה – 1965: סוג העץ, גובהו וקוטר הגזע. במידה שאין עצים בחלקה, על המודד לציין בהתאם.
 • יד. על המודד לצרף מפת הגוש.
 • טו. יש להתחשב במצב הרישומי של העיר, ולוודא שהתבצע רישום הנכס.

על מגיש הבקשה למלא טופס “בקשה למידע תכנוני” הקיים באתר הוועדה ולשלם אגרה לפי התעריף הקבוע בחוק.

 

 

נוהל פתיחת בקשה להיתר במערכת “רישוי זמין” ובמשרדי הוועדה

עמידה בתנאי סף:

 1. בקשה להיתר במערכת רישוי זמין תתקבל רק לאחר קבלת מידע תכנוני דרך המערכת.
 2. נוסף להגשת הבקשה להיתר דרך מערכת רישוי זמין, תיפתח בקשה להיתר ע”י בודק/ת הבקשות להיתר בוועדה לקליטת הבקשה במערכת ניהול הוועדה.
 3. בודק/ת הבקשות להיתר בוועדה יבדוק עמידה בתנאי סף של הבקשה בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:
 • תוכנית הגשה (גרמושקה) חתומה ע”י עורך הבקשה, מתכנן שלד הבניין והמבקש, ערוכה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרותיו), התש”ל – 1971.
 • הצגת הוכחת בעלות על הקרקע: חוזה פיתוח/חכירה עם רמ”י ו/או הצגת נסחי טאבו מעודכנים.
 • חתימת כל בעלי הקרקע ע”ג הגרמושקה בהתאם לנסחי הטאבו המעודכנים.

במקרים בהם לא חתמו כל בעלי הקרקע ע”ג הגרמושקה, יש להגיש הבקשה במסלול נוהל בקשה לפרסום הקלות לפי סעיף 147 בחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה – 1965, שימושים חורגים, הודעה לבעלי זכויות במקרקעין לפי תקנה 36ב בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע”ו – 2016 (תקנה 2ב לשעבר).

 • מפת מדידה תוגש בנפרד, חתומה ע”י המודד בהתאם לתקנות המודדים.
 • צילום תעודת זהות של מבקשי ההיתר.
 • אישור הרשות המקומית, חתום ע”י מהנדס המוע”מ.
 1. תשלום פיקדון. ככל שהבקשה עומדת בתנאי הסף, יונפק שובר תשלום למקדמה ע”י בודק/ת הבקשות להיתר בסך של כ-20% מתשלום אגרות הבנייה.

את שובר התשלום לפיקדון יש לשלם בבנק או בבנק הדואר ולהמציא אסמכתת תשלום לוועדה.

 1. יש לסרוק את קבלת הפיקדון ולהעלות למערכת רישוי זמין לצורך פתיחת הבקשה להיתר ולהשלים ההגשה במערכת רישוי זמין.
 2. עבור בקשות הכוללות הקלות לפי סעיף 147 בחוק, או שימושים חורגים, הודעה לבעלי זכויות במקרקעין לפי תקנה 39ב בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), יש למלא את הסעיפים לעיל, וכל זאת בנוסף לנוהל בקשה לפרסום הקלות / שימושים חורגים / הודעה לבעלי זכויות במקרקעין.
 3. טרם הדיון בוועדה, ההקלה/השימוש החורג יתפרסמו עפ”י סעיף 149 בחוק. הפרסום יתבצע ע”י הוועדה ע”ח המבקש.
 4. הבקשה תובא לדיון בתום 14 יום מיום הפרסום בעיתונים או מיום שליחת ההודעה לגובלים – האחרון מביניהם, כדי להבטיח את הזמן הקבוע בחוק להגשת התנגדויות.

למידע נוסף לגבי המסמכים הנדרשים לבקשה להיתר, לפי סוג הבקשה ומהותה, יש לעיין בטבלת המסלולים[1] של הוועדה.

[1] קישור לטבלה

[wpa_toolbar]