הסבר כללי על חוק חופש המידע

 • חופש המידע

לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם להוראות החוק.

 • רשות ציבורית

הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם.

 • מידע

כל מידע המצוי ברשות ציבורית בין אם הוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

 • קבלת מידע

לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת, בהתאם לסוג המידע ולצורת החזקתו.

 • פרק הזמן למתן תשובה - כללי

פרק הזמן למתן תשובה הוא עד 30 יום. לממונה הסמכות להאריך את המועד ב-30 יום נוספים תוך כדי מתן הודעה מנומקת על החלטתו בכתב. בסמכות ראש הרשות הציבורית להאריך את המועד למתן מענה עד ל-60 יום נוספים (סה"כ עד 120 יום), ועל הרשות לתת הודעה מנומקת בכתב.

 • פרק הזמן בעת תשובה חיובית

אם החליטה הרשות להעביר את המידע, תבוצע החלטתה תוך זמן סביר אשר לא יעלה על 15 יום, אלא אם קבע הממונה כי מטעמים מיוחדים תבוצע ההחלטה במועד מאוחר יותר; הוועדה תודיע למבקש היכן ומתי יעמוד המידע לרשותו; המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הוועדה, ואין היא חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.

 • קבלת תשובה שלילית

לבירורים ניתן לפנות ליחידה לחופש המידע במקרים אלו: לא ניתן מענה לבקשת חופש המידע; הבקשה נדחתה ללא נימוק; לא פורסמו דוחות שנתיים או מידע יזום אחר מכוח החוק.

ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי (כבית המשפט לעניינים מנהליים) על החלטת הוועדה בתוך 45 יום מיום קבלת התשובה.

 • מידע שאין למוסרו

מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם; מידע בנושאים ששר הביטחון, מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה, קבע אותם בצו באישור הוועדה המשותפת; מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות; מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין; ועוד.

 • מידע שאין חובה למוסרו

מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הוועדה או את יכולתה לבצע את תפקידיה; מידע על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב; מידע על אודות פרטי משא ומתן עם גוף או עם אדם שמחוץ לוועדה; מידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות ציבוריות, חבריהן או יועציהן, או של דברים שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי, וכן חוות דעת, טיוטה, עצה או המלצה שניתנו לצורך קבלת החלטה, למעט התייעצויות הקבועות בדין; מידע הנוגע לניהול פנימי של הוועדה, שאין לו נגיעה או חשיבות לציבור; ועוד.

 • דחיית בקשה

עקב הקצאת משאבים בלתי סבירה; איתור המידע כרוך בקושי של ממש; לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי ברשות הוועדה; המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו; ועוד.

 • הגשת בקשה לקבלת מידע

על הפונה להגיש בקשה בכתב לממונה על חופש המידע בוועדה; אין חובה לפרט את סיבת הפנייה; מתן המידע כרוך בתשלום אגרה, למעט את המקרים הפטורים המפורטים בחוק; אם מתן המידע כרוך בטיפול ו/או בהפקה - תיגבה בנוסף אגרת טיפול ו/או הפקה.