הנחיות לעבודות הפטורות מהיתר בנייה


על כל עבודה הפטורה מהיתר יש לדווח לוועדה באמצעות טופס הדיווח.

חלק מהעבודות דורשות אישור מהנדס מבנים בדבר יציבות המבנה, וגם אותו יש לצרף לבקשה.

פירוט מלא ניתן למצוא בקובץ ההנחיות המרחביות לעבודות הפטורות מהיתר בנייה.

שכונות "אבני חן" ("הצפונית"), "החורש" ("הפרסה") עפ"י תוכנית חריש/1/א ושכונת "הפרחים" ("המגף")עפ"י תוכנית חריש/1/ב.

קובץ מודפס תאריך פרסום: 23/04/2021

קובץ חתום

ובקובץ הנחיות מרחביות לעבודות הפטורות מהיתר בנייה- שכונות המע"ר ואור המזרח

שכונת המע"ר עפ"י תוכנית חריש1/ד ושכונת "אור המזרח" עפ"י תוכנית חריש/2/א.

קובץ מודפס תאריך פרסום: 23/04/2021

קובץ חתום

 

תיקון 101 בחוק קבע הפרדה בין בנייה שחלה עליה חובה להוציא היתר בנייה ובין עבודות בנייה הפטורות מהגשת בקשה להיתר בנייה.

הפרדה זו ניתנה הן לטובת האזרחים והן לטובת עובדי מוסדות התכנון כדי להקל על הצדדים ולקצר את לוחות הזמנים הכרוכים בתהליך הרישוי.

בתיקון זה נקבעה רשימה ברורה וסגורה לעבודות אלה. את הרשימה המלאה ניתן למצוא באתר המופיע כאן.

יש לשים לב כי אתר זה הוא כלי עזר בלבד, וכי ההנחיות של הוועדה המיוחדת גוברות על המצוין באתר זה.

 

א. פטור מהיתר אינו פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לכל ההוראות שנקבעו בחוק, בתקנות, בתוכניות החלות על השטח ובהוראות שנקבעו בהנחיות המרחביות לעבודות הפטורות מהיתר בנייה. הפטור הוא רק מהצורך לבקש היתר לשם ביצוע העבודות הללו.

מי שמתכוון לבצע עבודות הפטורות מהיתר נדרש לברר קודם בוועדה מהן ההוראות החלות על עבודה זו.

ב. העבודות יבוצעו ע"י בעל הזכויות בקרקע (בעל רשום או חוכר) או ע"י מי שמונה לשם כך על ידי בעל הזכויות. פטור מהיתר אינו מייתר את הצורך בהסכמת בעלי העניין האחרים במקרקעין שבהם מתבצעת העבודה, אם יש כאלה, מקום בו הסכמה כנ"ל נדרשת עפ"י דין.

ג. יש לוודא שהעבודות אינן מסכנות את מי שמשתמש במבנה/במתקן שנבנה בפטור ואת מי שנמצא בסביבה. ביצוע עבודה הפטורה מהיתר אינו פוטר את מבצע העבודה מאחריות מלאה בפני החוק לגבי מעשיו.

ד. פרטי בניין ומבנים קטנים פטורים מהיתר אם הם עומדים בכללים הבאים:

  1. פשוטים מבחינה הנדסית.
  2. אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש.
  3. השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אופיין ומאפייניהן מעטה.
  4. הם לא פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו.

 

הפטור הוא מהוצאת היתר בלבד. כל יתר הדינים חלים על הבעלים ועל מבצע העבודה.

  1. הפטור מהיתר לא ישמש הגנה מפני תביעה אזרחית כנגד המקים והמבצע או המשתמש, לפי העניין.
  2. הפטור מהיתר לא יגרע מחובה לפי כל דין של בעל מקרקעין או מחזיק בהם כלפי בעלים או מחזיקים אחרים במקרקעין אלו.

הפטור אינו חל במקומות אלה:

  1. בתחומו של מתקן ביטחוני ושטחים ביטחוניים נוספים.
  2. בתחום מגרש, אתר, מתחם או בניין המיועדים לשימור.

העבודה הפטורה מהיתר חייבת להיות תואמת לחוק, לתקנות, להוראות התוכניות החלות במקרקעין, להנחיות המרחביות ובמקרים מסוימים גם להיתר הבנייה.